PROGRAMKERESŐ
Ke Sz Cs Sz Va
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

HÍRLEVÉL
Iratkozzon fel hírlevelünkre!


SZAVAZÁS
Milyen folyóiratokat olvasna és kölcsönözne szívesen a könyvtárban?

 
 
OLDALTÉRKÉP
Tudnivalók a könyvtár használatárólTARTALOMJEGYZÉK

 

A Ceglédi Városi Könyvtár részlegei és nyitvatartási ideje

A könyvtár alapszolgáltatásai

Könyvtári tagság

Könyvtárhasználók nyilvántartása

A beiratkozáshoz használt dokumentumok

A könyvtárhasználat jogának felfüggesztése

Reklamációk intézése

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

Térítésmentes szolgáltatások

A könyvtári dokumentumok kölcsönzése

Tájékoztatás

A könyvtár technikai eszközeinek használata

Térítéshez kötött szolgáltatások

A számítógép-használat általános szabályai

Az internet használata

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés

CD-ROM-ok használata

Rendezvények

A könyvtár támogatása

Egyéb szabályok

 

 

A Ceglédi Városi Könyvtár részlegei és nyitvatartási ideje

 

Központi Könyvtár (Felnőttkönyvtár)

Hétfő: a könyvtárhasználat szünetel

Kedd - Péntek: 9.00 - 18.00 óráig

Szombat: 9.00 - 15.00 óráig

 

Gyermekkönyvtár

Hétfő: a könyvtárhasználat szünetel

Kedd - Péntek: 9.00 - 17.00 óráig

Szombat: 8.00 - 12.00 óráig

 

Nyári nyitva tartás ideje alatt (július 1-től szeptember 1-ig): a könyvtár szombaton zárva.

 

 

A könyvtár alapszolgáltatásai

 

A Ceglédi Városi Könyvtár nyilvános közkönyvtár. A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy, akik lehetnek könyvtári tagok és könyvtárlátogatók.

A könyvtárlátogatók a következő alapszolgáltatásokat vehetik igénybe térítésmentesen:

 1. A könyvtárat, illetve a könyvtári rendezvényeket látogatja (könyvtárhasználati foglalkozások óvodás kortól középiskolásig, igény estén más csoportoknak is, könyvbemutatók, író - olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, alaptevékenységgel összefüggésben szervezett kiállítások, stb.).
 2. Tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről.
 3. Az állományfeltáró eszközöket (katalógusok, a kölcsönzőtérben elhelyezett számítógépes adatbázis) használja, valamint ha a könyvtár közhasznú információs szolgáltatását (a városi önkormányzat tevékenységének dokumentumai, egyéb helyi közhasznú információk, pályaválasztási útmutatók, tájékoztatók, stb.) igényli.
 4. A könyvtári gyűjteményrészek állományának példányait helyben használja. A kézikönyvtár és a helytörténeti dokumentumállománya csak beiratkozott olvasók részére hozzáférhető.

Könyvtári tagság

 

A könyvtárhasználat beiratkozáshoz és beiratkozási díj fizetéséhez kötött, ha a használó a könyvtári gyűjtemény példányait kölcsönzi, illetve ha könyvtárközi kölcsönzést vesz igénybe.

 

BEIRATKOZÁSI DÍJ

 

Felnőttek 1.200,-Ft
Pedagógusok 600,-Ft
Diákok[1] 600,-Ft
Nyugdíjas 600,-Ft
70 éven felüliek Ingyenes
16 éven aluliak Ingyenes
Közgyűjteményi dolgozók Ingyenes
Helyi közművelődési dolgozók Ingyenes
Fogyatékkal élők Ingyenes
Emelt szintű I. (multimédiás dokumentumok kölcsönzése ingyenesen) 1.800,-Ft
Emelt szintű II. (multimédiás dokumentumok kölcsönzése és internet-használat napi max. 1 órában ingyenesen) 3.000,-Ft

 

A meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

A beiratkozási díjak 365 napra érvényesek.

 

Könyvtárhasználók nyilvántartása

 

A beiratkozás, regisztrálás alapfeltétele, hogy a könyvtárat használni kívánó személy közölje és hitelt érdemlő dokumentumok (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, 14 éven aluliak esetén diákigazolvány) felmutatásával igazolja saját, ill. ha önálló jövedelemmel nem rendelkezik, jótállójának alább felsorolt adatait az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) alapján:

 • név (asszonyoknál leánykori név is),
 • születési hely és idő,
 • anyja neve,
 • állandó lakóhelye: település, utca, házszám, emelet, ajtó (ha Cegléden ideiglenes lakcímmel rendelkezik, akkor a levelezési címet meg kell jelölni),
 • személyi igazolvány, vagy útlevél száma.

A könyvtár további adatokat is gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja

 • foglalkozás, munkahely, telefonszám, e-mail cím; valamint diákigazolvány/nyugdíjas igazolvány száma (kedvezmények igénybevevői esetén).

 

A könyvtárba történő beiratkozáskor az olvasónak díjat kell fizetnie, melynek ellenében a szolgáltatásokat 365 napon keresztül veheti igénybe.

 

A könyvtárhasználók tetszés szerinti összegben könyvtárpártolói díjat ajánlhatnak fel az intézmény számára. Az így befolyt összeget az "Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért" közhasznú alapítvány számlájára utalja a könyvtár.

 

Az olvasó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja. A tanulóért szülője, gondviselője (eltartója) vállal anyagi felelősséget.

 

A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, amelyet megőrizni és könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a pótlásért 50,- Ft díjat számítunk fel.

 

A BEIRATKOZÁSHOZ HASZNÁLT DOKUMENTUMOK

 

BEIRATKOZÁSI, REGISZTRÁLÁSI ADATOK

 

A beiratkozási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerében is rögzíti. A könyvtárlátogató kérésére - amennyiben a könyvtár szolgáltatásait a jövőben nem kívánja igénybe venni, adatait törölni kell.

 

A könyvtárhasználóról felvett adatokat a könyvtár harmadik fél részére nem adhatja át, nyilvánosságra nem hozhatja az adatközlő írásos beleegyezése nélkül. A nyilvántartásokat úgy kell vezetni, az adathordozó dokumentumokat úgy kell tárolni, hogy azokhoz kizárólag a munkaköri leírások alapján erre jogosultak, a könyvtári nyilvántartások vezetésével megbízott személyek férhessenek hozzá.

 

Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

TÖRZSLAP, OLVASÓI NYILATKOZAT

 

Az olvasó törzslapján szintén szerepelnie kell a kötelező regisztrációs adatoknak[2] és az olvasó nyilatkozatának, melyben kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére. E nyilatkozatban az önálló jövedelemmel rendelkezők a kölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséget is vállalnak. Az önálló jövedelemmel nem rendelkezők esetében ezt a jótállóknak kell megtenniük.

 

OLVASÓJEGY

 

Az olvasó egyedi azonosítóján és nevén kívül a legutolsó beiratkozás (könyvtári dolgozó aláírásával igazolt) dátumát kell rávezetni. Itt kell igazolni a beiratkozási díj befizetését is. Az olvasójegy felmutatása a könyvtár látogatásának, az egyes szolgáltatások igénybevételének alapfeltétele.

 

Az elveszett olvasójegyet a könyvtár pótdíj befizetése ellenében pótolja. Az elvesztésből eredő kár az olvasót terheli, míg az elvesztés tényét nem jelzi a Könyvtárnak.

 

Az olvasójegyet csak tulajdonosa használhatja.

 

JÓTÁLLÓI NYILATKOZAT

 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az önálló jövedelemmel nem rendelkező olvasó nevét és törzsszámát, a jótálló kötelező regisztrációs adatait és a jótállás vállalásának (aláírással igazolt) tényét.

 

Az adatok jogszabályok szerinti kezeléséért a könyvtár minden dolgozója felelős.

 

A KÖNYVTÁRHASZNÁLAT JOGÁNAK FELFÜGGESZTÉSE

 

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

 

REKLAMÁCIÓK INTÉZÉSE

 

A látogatók - amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik -, panaszukkal az intézmény vezetéséhez fordulhatnak.

 

A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

 

A ruhatár használata minden látogató számára kötelező és díjtalan.

 

Az olvasó a kézitáskán kívül csak saját jegyzetét és könyvét viheti be a kölcsönző- és olvasótérbe, amelyet a kölcsönzőpultnál kérésre bemutatni köteles a könyvtárosnak.

 

A könyvtárban mobiltelefont használni tilos!

 

Az állományvédelem és a statisztikai adatszolgáltatás igényli, hogy a könyvtárhasználó, a beiratkozott olvasó nyilvántartás céljából a regisztrációs pultnál jelentkezzék (a rendezvényeket kivéve). A könyvtárhasználó számozott látogatójegyet kap, amit távozáskor lead, a beiratkozott olvasó olvasójegyét adja le, amelyet távozáskor visszakap.

 

TÉRÍTÉSMENTES SZOLGÁLTATÁSOK

 

A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK HELYBEN HASZNÁLATA

 

A könyvtár valamennyi szolgáltatóhelyén biztosítja, hogy állományának erre rendelt részét látogatói helyben használhassák.

 

A könyvtárhasználó - a helyismereti részleg kivételével - minden korlátozás nélkül kézbe veheti a szabadpolcokon elhelyezett dokumentumokat, fel kell azonban hívni a figyelmét arra, hogy azokat - használat után - hagyja az olvasótermi asztalon.

 

A raktárban tárolt dokumentumok használatához az olvasónak - a könyvtáros segítő közreműködésével - kérőlapot kell kitöltenie. Ezen fel kell tüntetni a dokumentum és az olvasó azonosításához szükséges adatokat és a kérőlapot alá kell írnia a szolgálatot teljesítő könyvtárosnak.

 

A könyvtári dokumentumok használatakor az olvasónak ügyelnie kell azok épségére, tisztán tartására. Rongálás, csonkítás, beleírás, aláhúzás stb. esetén a szolgálatot teljesítő könyvtáros a dokumentumhasználatot köteles felfüggeszteni, az olvasót a szolgáltatás igénybevételétől egy évre eltiltani és az okozott kárt megtéríttetni.

 

A helytörténeti gyűjtemény "régi ceglédi újságok" állományrészét pótolhatatlansága, egyedisége, ill. a lapok töredezése miatt különösen védetté nyilvánítjuk, ezért a gyűjtemény ezen részét csak mikrofilmen bocsátjuk a használók rendelkezésére.

 

Az audiovizuális és az elektronikus dokumentumokról a könyvtár nem készít másolatot. A gyermekkönyvtár videotár állományát elsősorban az alaptevékenységgel összefüggő saját rendezvényeken lehet megtekintetni, ezek példányai csak a társintézményeknek (közoktatás, közművelődés) kölcsönözhetők. Az "ART videotéka" dokumentumai beiratkozott olvasók részére ingyenesen kölcsönözhetők.

 

A "Könyvet házhoz" szolgáltatás

 

Az 1981. októbere óta működő "Könyvet házhoz" szolgáltatás az otthonukhoz kötött, mozgásukban erősen korlátozott, illetve egyedül élő - a könyvtárat felkeresni képtelen - idős személyeknek biztosítja az olvasás nyújtotta kikapcsolódást, művelődést. (A könyvtár kizárólag rászoruló személyek kérését tudja elfogadni.)

A könyvtáros kéthavonta keresi fel otthonukban az olvasókat, amikor konkrét kérések teljesítése mellett - az olvasói igényeket, ízléseket ismerve - kínálja az új könyveket, és a korábbi megjelenésű, érdeklődésre számot tartó műveket. Mivel kéthavonta történik a látogatás, a könyvtáros folyóiratokat nem tud kikölcsönözni, de az ajándékba kapott hetilapokból rendszeresen juttat a "házi kölcsönzésben" részt vevő olvasóknak.

A kölcsönzött kötetek számát az olvasó határozza meg, az olvasás ritmusa, a kéthavonkénti felkeresések alapján.

 

 

A KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK KÖLCSÖNZÉSE

 

A KÖLCSÖNZÉS SZABÁLYAI

 

A könyvtár dokumentumainak arra rendelt részét beiratkozott olvasóinak kölcsönadhatja. A kölcsönzési határidő, valamint az egyszerre kikölcsönözhető dokumentumok száma dokumentumtípusonként, típuson ül könyvtári státus szerint a következő:

 


kölcsönzési idődarabszámhosszabbítás
könyv (kölcsönözhető állomány) 28 nap 10 db igen (2x)
nem kölcsönözhető, tájékoztatói, ill. olvasótermi állomány egyedi elbírálás alapján: zárástól nyitásig 2 db nem
helytörténeti (többpéldányos) 3 nap 1 db nem
időszaki kiadvány (folyóirat, hetilap) a friss számok kivételével 3 nap 6 db nem
hanglemez 4 hét 3 db nem
hangkazetta, hangoskönyv 3 nap 3 cím nem
CD lemez (zenei) / folyóiratok lemezmellékletei 3 nap 3 db nem
CD-ROM / DVD 3 nap 3 db nem
videokazetta 1 hét 3 db nem

 

Az olvasónál egyszerre 15 db könyvtári egység lehet kölcsönzés alatt, ezek között pedig max. 4 db lehet az AV és elektronikus dokumentum.

 

Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai csak helyben olvashatók, a régebbieket, illetve az összegyűjtött évfolyamokat a könyvtárostól lehet kérni. Az időszaki kiadványok egy része (pl. bekötött folyóiratok), valamint a napilapok nem kölcsönözhetők.

 

A helytörténeti gyűjteményből csak a többpéldányos könyvek kölcsönözhetőek, egyéb helytörténeti dokumentum nem adható ki.

 

Az olvasótermi dokumentumok kivételes esetben, szigorú feltételek mellett egy éjszakára vagy hétvégére kölcsönözhetők. E dokumentumok alapvetően helyben használatra szántak, ezért kölcsönzésük megtagadható!

 

A kölcsönzési határidő hosszabbítása csak a könyvek esetében kérhető, egy alkalommal, amely történhet személyesen, e-mailben, telefonon, ill. a könyvtár honlapján.

 

A dokumentumok kölcsönzési határideje akkor hosszabbítható meg, ha arra előjegyzést nem vettek fel.

 

A gyermekkönyvtár esetében az olvasók egy alkalommal legfeljebb 5 db könyvet (4 hétre) és 5 db folyóiratot (1 hétre) kölcsönözhetnek. Kölcsönzési határidő hosszabbítása csak könyvek esetében, egy alkalommal kérhető (személyesen, telefonon és e-mailben). A kötelező olvasmányok- és a diafilmek kölcsönzése egyedi elbírálás alá esik.

 

KÖNYVTÁRI DOKUMENTUMOK ELŐJEGYZÉSE

 

A könyvtárhasználó, ha az általa keresett dokumentum megtalálható a könyvtár állományában, de az - kölcsönzés, köttetés vagy egyéb ok miatt - nem elérhető, kérheti annak előjegyzését. A könyv beérkezéséről a felhasználót a könyvtár telefonon, e-mailben, nyílt postai levelezőlapon kérésre értesíti.

Az előjegyzés díja: 120,- Ft.

Az előjegyzett dokumentumot az intézmény az előjegyzést kérőnek 10 napon át fenntartja, csak helyben használatra adhatja át más felhasználónak.

 

ELJÁRÁS KÉSEDELEM ESETÉN

 

A kölcsönzési határidőt mulasztó, ha a határidő meghosszabbítását nem kérte, külön figyelmeztetés nélkül késedelmi díjat köteles fizetni.

 

Ez könyvkölcsönzés esetén:

5 Ft/nap/könyv + 100,- Ft posta- és egyéb ügyviteli költség (felszólításonként). Időszaki kiadványok napi késedelmi díja 20,- Ft/nap/dokumentum.

 

Egyéb dokumentumok esetén a késedelmi díj naponta 30,- Ft/nap/dokumentum, kézikönyvek esetén pedig 50,- Ft/nap/dokumentum.

 

A tértivevényes felszólításért 1000,- Ft posta- és egyéb ügyviteli költség terheli az olvasót.

 

A kölcsönzési határidőt mulasztó olvasóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.

 

Gyermekkönyvtár késedelmi díjai[3]:

I. felszólítás 200,- Ft

II. felszólítás 400,- Ft

III. felszólítás 600,- Ft

Tértivevényes felszólítás 1000,- Ft

A III. felszólítás után csak helyben használatot biztosítunk fél évig.

 

ELVESZETT DOKUMENTUMOK

 

Az olvasót az általa kölcsönzött dokumentumok elvesztése vagy megrongálódása esetén kártérítési kötelezettség terheli:

 • az elveszett, megrongálódott dokumentum pótolható a bolti forgalomból, azonban az olvasó által felajánlott példányt a könyvtár megvizsgálja és nem megfelelőség esetén azt visszautasíthatja, mellyel egyidejűleg annak pénzbeli megtérítését követelheti,

 • pótlás hiányában a dokumentum aktuális beszerzési vagy piaci árának 100 - 150 % - a illeti meg kártérítésként a könyvtárat,

 • folyóirat, hírlap elvesztése esetén az eredeti ár kétszeresét köteles az olvasó megtéríteni.

 

KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

 

Könyvtárközi kölcsönzés olvasóink számára

 

A könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tételét könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja. A szolgáltatást érvényes tagsággal rendelkező, beiratkozott olvasóink vehetik igénybe, akik elfogadják a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó szabályzatot. A kéréseket csak személyesen fogadjuk el.

 

TÁJÉKOZTATÁS

 

Tájékoztatáson a kifejezetten e célra szolgáló, könyvtári dokumentumokból történő, kutatómunkát nem igénylő, szóbeli tájékoztatást értjük. Térítésmentes a könyvtárhasználatot bármilyen kérdésben érintő csoportos foglalkozások megtartása is. Igény esetén irodalomkutatást és témafigyelést vállalunk megállapodás alapján.

 

ELEKTRONIKUS OLVASÓSZOLGÁLAT

 

Az Elektronikus Olvasószolgálattól az alábbi típusú információk kérhetők:

- tájékoztatás a kölcsönzési határidőkről;
- kölcsönzési határidők hosszabbítása;
- előjegyzés;
- rövid tájékoztatás adott témakörben fellelhető könyveinkről;
- rövid tényközlés egyszerű kérdések esetében: pl. Hol született Ady Endre? - Válasz: Érdmindszenten.

 

Nem tartozik a szolgáltatás körébe:

- ajánló bibliográfia összeállítása;

- hosszabb szöveges információ közlése;

- fénymásolat rendelése.

 

Ha kérdése/kérése van, küldjön egy emailt a konyvtar@cegledikultura, hu, vagy a gyermekkönyvtár esetében gykonyvtar@ceglédikultura.hu címre. 

 

A szolgáltatás egyelőre nyitva tartási időben vehető igénybe. Rendszeresen (de legalább naponta két alkalommal: 10, 14 órakor) ellenőrizzük az olvasószolgálati postafiók tartalmát, és minden esetben, lehetőség szerint egy órán belül, válaszlevélben értesítjük Önt.

 

Minden beiratkozott olvasó igénybe veheti a szolgáltatást.

 

A KÖNYVTÁR TECHNIKAI ESZKÖZEINEK HASZNÁLATA

 

A regisztrált olvasók térítésmentesen vehetik igénybe a mikrofilmek olvasásához, a hangzó dokumentumok hallgatásához szükséges technikai eszközöket, valamint a könyvtár katalógusának lekérdezésére és a multimédia alkalmazások használatára rendelt számítógépeket.

 

Az Internet használatát a könyvtár - szükség esetén - időkorlátozással teszi lehetővé.

 

A technikai eszközök használata csak könyvtári dolgozó felügyelete mellett történhet.

 

TÉRÍTÉSHEZ KÖTÖTT SZOLGÁLTATÁSOK

 

MÁSOLATSZOLGÁLTATÁS

 

Az intézmény az állományába tartozó dokumentumokról, amennyiben ez szerzői jogokat nem sért[5],

használói részére másolatot készít. Hozott másolópapírra nem készítünk másolatot.

 

A másolatszolgáltatásért a könyvtár térítési díjat kér.

Beiratkozott olvasóknak (oldalanként): A/4 15,- Ft A/3 30,- Ft

Könyvtárlátogatóknak (oldalanként): A/4 20,- Ft A/3 40,- Ft

Szkennelés beiratkozott olvasóknak: 100,- Ft

Szkennelés könyvtárlátogatóknak: 120,- Ft

 

A könyvtár zárás előtt 10 perccel reprográfiai szolgáltatást már nem vállal.

 

A számítógép-használat általános szabályai

 

A szolgáltatásokat beiratkozott olvasók, ill. látogatójeggyel rendelkezők vehetik igénybe, a regisztrációs pultnál történő jelentkezés után.

 

A számítógépeket csak könyvtári munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják újra.

 

Az olvasó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve a Windows operációs rendszer beállítási lehetőségeit is (asztal beállításai, képernyőkímélő, stb.) Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás, stb.).

 

Az olvasó nem telepíthet szoftverterméket a könyvtárban használt számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti tevékenysége során.

 

Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állományok letöltése nem engedélyezett.

 

A gyermekrészlegbe beiratkozott olvasók csak a könyvtáros felügyeletével használhatják a számítógépeket.

 

Az internet használata

 

A lakossági internethasználat céljára 6 munkaállomás áll rendelkezésre.

 

Térítési díj beiratkozott olvasóknak: minden megkezdett fél óra 150,-Ft, egy óra 300,-Ft.

 

A rendszeresen internetet használó beiratkozott olvasók kedvezményes, 10 óra időtartamú bérletet vásárolhatnak, melyet saját igény szerint, részletekben használhatnak fel. A bérlet ára: 3000,- Ft.

 

Azon látogatók, akik nem tagjai a városi könyvtárnak, s alkalmi jelleggel (látogatójeggyel) szeretnék igénybe venni az internetszolgáltatást, 480 Ft/óra térítési díjat kötelesek fizetni. (A térítési díj megállapítása negyedórás intervallumokban történik, legkisebb használati időtartam: negyedóra.)

 

Az internethasználathoz kötődő járulékos szolgáltatások díjtételei:

 

Beiratkozott olvasóknak nyomtatás: 30,- Ft/oldal

színes nyomtatás/szöveg: 45,- Ft/oldal

színes nyomtatás/kép: 200,- Ft/oldal

Látogatóknak nyomtatás: 50,- Ft/oldal

színes nyomtatás/szöveg: 65,- Ft/oldal

színes nyomtatás/kép: 250,- Ft/oldal

 

Szövegszerkesztés, táblázatkezelés

 

Térítési díj beiratkozott olvasóknak: 240,- Ft/óra

Látogatójeggyel rendelkezőknek: 360,- Ft/óra

A szövegszerkesztő, táblázatkezelő programok használatához kötődő járulékos szolgáltatások beiratkozott olvasóink és a könyvtári tagsággal nem rendelkezők számára egyaránt díjkötelesek.

 

CD-ROM-ok használata

 

A CD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok térítési díj nélkül helyben használhatók. Másolatot a könyvtár nem készíthet sem CD-ROM adatbázisról, sem ismeretterjesztő CD-ROM-ról.

 

Rendezvények

 

A könyvtár olvasói részére rendszeresen szervez kiállításokat, előadásokat, találkozókat művészekkel, írókkal, szerkesztőkkel, stb. Látogatásuk ingyenes. A rendezvényekre névre szóló meghívókat beiratkozáskor, kölcsönzéskor lehet igényelni.

 

A könyvtár támogatása

 

Az intézmény anyagi támogatására az "Alapítvány a Ceglédi Városi Könyvtárért" közhasznú alapítványon keresztül van lehetőség.

 

Az alapítvány célja: a könyvtár gyűjteményének bővítése és a korszerű információszolgáltatáshoz szükséges feltételrendszer megteremtése, ezáltal a könyvkultúra, az oktatás és művelődés fejlesztésének segítése Cegléd városban.

 

Az alapítvány számlaszáma: Budapest Bank Rt. Ceglédi Fiókja

10103812-01351337-00000003

Adószám: 19176839-1-13

 

Támogatónk lehet valamennyi természetes vagy jogi személy. A támogatás összegéről igazolást állítunk ki, amely az esedékes adóelszámolásnál a személyi jövedelemadóból levonható.

 

Egyéb szabályok

 

A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az állományok és a berendezések védelmét, az elmélyült munkát biztosító csendet, a rádióhasználat, mobiltelefon-használat mellőzését.

 

Tilos a dohányzás a könyvtár közösségi tereiben, az irodákban és a raktárban. Dohányozni csak a bejárati ajtó előtt lehet.

 

A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

 

A könyvtár használata során felmerülő észrevételeiket, javaslataikat szíveskedjenek a regisztrációs pultnál elhelyezett Látogatók könyvébe beírni. A Használati Szabályzatban történő változásokról tájékoztatjuk olvasóinkat. A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a fenntartónál a használati szabályzat módosítását.

 

 

 


[1] Diákok alatt a 16 éven felüli, érvényes diákigazolvánnyal rendelkező olvasóink értendők
[2] lásd Könyvtárhasználók nyilvántartása fejezet
[3] Az alábbi késedelmi díjak csak a 14 éven aluli gyermekkönyvtári beiratkozott olvasókra vonatkoznak.
[4]A kért könyvek kizárólag helyben használhatók.
[5] 1999. évi LXXVI. Törvény A szerzői jogról
[6] 15 perc: 100 Ft, 30 perc: 150 Ft, 45 perc: 250 Ft

 

Könyvtári Szolgáltatási Jegyzék 

 

Szolgáltatás típusaÁraSZJ Szám
Beiratkozási díj (aktív dolgozó) 1200,-Ft 92.51.11.0
Beiratkozási díj (pedagógus, diák, nyugdíjas 70 éves korig) 600,-Ft 92.51.11.0
Beiratkozási díj (16 év alatt, 70 év felett, közgyűjteményi dolgozó, helyi közművelődési dolgozó, fogyatékkal élő ingyenes 92.51.11.0
Emelt szintű I. beiratkozási díj 1.800,-Ft 92.51.11.0
Emelt szintű II. beiratkozási díj 3.000,-Ft 92.51.11.0
Könyvtárközi kölcsönzés 100,-Ft + postaköltség 92.51.11.0
Előjegyzés/cím 120,-Ft 92.51.11.0

Fénymásolás A/4/oldal könyvtári tagoknak

Fénymásolás A/4/oldal (kétoldalas) könyvtári tagoknak

15,-Ft

 

25,-Ft

74.85.12

 

74.85.12

Fénymásolás A/3/oldal könyvtári tagoknak

Fénymásolás A/3/oldal (kétoldalas) könyvtári tagoknak

30,-Ft

 

50,-Ft

74.85.12

 

74.85.12

Fénymásolás A/4/oldal látogatóknak

Fénymásolás A/4/oldal (kétoldalas) látogatóknak

20,-Ft

35,-Ft

74.85.12

74.85.12

Fénymásolás A/3/oldal látogatóknak

Fénymásolás A/3/oldal (kétoldala)látogatóknak

40,-Ft

70,-Ft

74.85.12

74.85.12

Internet használat 10 órás bérlet 3.000,-Ft 64.20.18
Internet használat ár/ óra könyvtári tagoknak 300,-Ft 64.20.18
Internet használat ár/ óra látogatóknak 480,-Ft 64.20.18
Önálló számítógéphasználat ár/óra könyvtári tagoknak 240,-Ft 72.30.21
Önálló számítógéphasználat ár/óra látogatóknak 360,-Ft 72.30.21
Nyomtatás: fekete-fehér/oldal könyvtár tagoknak 30,-Ft 22.22.32
Nyomtatás: fekete-fehér/oldal látogatóknak 50,-Ft 22.22.32
Nyomtatás: színes (gépelt szöveg) /oldal könyvtár tagoknak 45,-Ft 22.22.32
Nyomtatás: színes (gépelt szöveg) /oldal látogatóknak 65,-Ft 22.22.32
Nyomtatás: színes(kép A/4) könyvtári tagoknak 200,-Ft 22.22.32
Nyomtatás: színes(kép A/4) látogatóknak 250,-Ft 22.22.32
Szkennelés könyvtári tagoknak 100,-Ft 72.30.22
Szkennelés látogatóknak 120,-Ft 72.30.22
DVD kölcsönzés/db 240,-Ft 71.40.12
CD (zenei) kölcsönzés/db 240,-Ft 71.40.11
Folyóiratmellékletek CD 120,-Ft 71.40.11
Folyóiratmellékletek DVD 120,-Ft 71.40.12
CD-ROM kölcsönzés 240,-Ft 71.40.11

 

A könyvtár gyűjteményében nem található dokumentumok hozzáférhetővé tételét könyvtárközi kölcsönzés útján biztosítja. A szolgáltatást érvényes tagsággal rendelkező, beiratkozott olvasóink vehetik igénybe, akik elfogadják a könyvtárközi kölcsönzésre vonatkozó szabályzatot. A kéréseket csak személyesen fogadjuk el.A honlap a "Közkincs 2008." Program keretében, a Magyar Művelődési Intézet és Képzőművészeti Lektorátus támogatásával készült.


Minősített könyvtár
Minősített
könyvtár
www.szikla.net
Szikla Integrált
Könyvtári Rendszer
www.mke.oszk.hu
Magyar Könyvtárosok Egyesülete
www.cegled.hu
Cegléd Város
Hivatalos Honlapja

 
 

A lap 0.0150 másodperc alatt készült el.
Copyright 2018 Cegléd Városi Könyvtár design by © Ceglédinfo
| A látogatók száma 2010.02.01-től összesen: 1593409 | Ebben a hónapban: 8939 | Ma: 451 | jelenleg: 1 | Statisztika |